Notícies

Publicada el dia 02/02/2021
Participació pública del Pojecte de millores de les infraestructures hidràuliques de col·lectors de diversos carrers del barri dels Clots-Fase III

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcoi, en sessió celebrada el dia 25/01/2021, va acordar presentar sol·licitud de subvenció, d’acord amb la convocatòria de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, núm 245, de 24/12/2020, de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla +Cerca 2020, per al projecte MILLORES DE LES INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE COL·LECTORS DE DIVERSOS CARRERS DEL BARRI DELS CLOTS FASE III

  • Subvenció sol·licitada: 324.497,00€
  • Import total del projecte: 341.022,26€ (IVA inclòs)

Per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de participació ciutadana, s’inicia el procés de participació pública de l’esmentat projecte.

Termini del procés de participació: des del dia 1 fins al dia 19 de febrer de 2021 (15 dies hàbils).

Es podran formular propostes, suggeriments, al·legacions, etc., al respecte, mitjançant escrit presentat en:

  • el Registre General d’Estrada de l’Ajuntament (de forma presencial o, preferentment, degut a l’estat de la pandèmia, per la Seu Electrònica)
  • a través de l’adreça electrònica igs@alcoi.org

Departament encarregat de l'expedient: Inspecció General de Serveis

Memòria valorada (pdf)