Notícies

Publicada el dia 03/08/2022
Aprovació del projecte del servei públic de transport de la ciutat d'Alcoi

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 14 de juny de 2022 passat, va adoptar l'acord relatiu a l'aprovació del projecte del servei públic de transport de la ciutat d'Alcoi.

En virtut del que determina l'article 26 de la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana se sotmet l'esmentat projecte, que obra a les dependències de la Unitat de Mobilitat de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, 6-4a planta d'Alcoi) , al tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies durant els quals els interessats podran examinar l’esmentat expedient i presentar les al· legacions que tingueren per convenient.

Publicació Edicte en BOP de 03/08/22 (pdf)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2022, va aprovar definitivament el projecte del servei públic de transport a la ciutat d'Alcoi, el qual s'annexa tot seguit.

Projecte definitiu de transport públic a Alcoi (pdf)