Alberg Apícola Municipal

L’Associació al Servei de la Pol·linització Forestal (ASAF), juntament amb l'Ajuntament d'Alcoi, va projectar la instal·lació, en una parcel·la de la forest de Sant Cristòfol de propietat municipal, d’un tancat de 900 m2 amb la finalitat de dipositar-hi els eixams d’abelles que, periòdicament, són recollits en uns dispositius, anomenats capta-eixams, instal·lats en diversos punts del nucli urbà d’Alcoi.

L’objectiu d’aquesta instal·lació que podem qualificar de vertader Alberg Apícola, és permetre el dipòsits dels capta-eixams, una vegada que han estat ocupats per les abelles. Amb la implantació d’aquests insectes en la zona proposada, es preveu augmentar la taxa de pol·linització en les espècies entomòfiles pròpies del matoll i les bosquines, amb les consegüents repercussions favorables sobre la vegetació de la zona.

La instal·lació es compon d'un tancament perimetral, amb tanca cinegètica, de 2 m d’altura i a la ubicació de les perxes necessàries per als ruscos ocupats. Tant la parcel·la com els accessos es troben degudament senyalitzats i s’han respectat les distàncies mínimes a pistes forestals per tal evitar qualsevol accident. Cal remarcar que aquesta instal·lació en cap cas està destinada a l’aprofitament apícola, sinó que com s’ha dit més amunt, està adreçada a millorar-ne la pol·linització forestal.

Volem remarcar la tasca encomiable que, en aquest sentit, ha desenvolupat l’Associació al Servei de la Pol·linització Forestal (ASAF), al cap de la qual està el senyor Salvador Andrés.

 • Accés a l'Alberg Apícola

  Accés a l'Alberg Apícola

 • Ruscos en les perxes

  Ruscos en les perxes

 • Ruscos artesanals

  Ruscos artesanals

 • Tasques de manteniment

  Tasques de manteniment