Ecoparc

Horari estiu (juliol i agost)

  • De dimarts a dissabte: de 8 a 15 hores

Tancat dilluns, diumenge i festius

Horari Ecoparc

  • De dimarts a divendres: de 9 a 18 hores
  • Dissabtes i diumenges:  de 9 a 14 hores

Tancat els dilluns i festius

Recollida de voluminosos a domicili:

Telèfon gratuït: 900 101 843

Foto del Ecoparc

Els ecoparcs són centres controlats de recollida selectiva, per aportació voluntària dels usuaris particulars, d'algunes de les fraccions que integren els residus sòlids urbans. En conjunt, l'ecoparc actua, per tant, com a infraestructura complementària de qualsevol sistema de recollida selectiva per a diverses fraccions reciclables dels residus sòlids urbans; només els residus orgànics i els tòxics i perillosos d’origen industrial es troben totalment exclosos de la instal·lació.

La instal·lació de l'Ecoparc d'Alcoi pretén cobrir tres objectius bàsics:

  • Centralitzar la recollida i/o emmagatzematge de la totalitat dels residus especials (piles, medicaments, fluorescents, etc.) produïts al municipi, de manera que s'evite per complet el seu abocament juntament amb la resta de la fracció orgànica o inorgànica de la brossa.
  • Canalitzar la recollida de residus inerts procedents de petites reparacions domèstiques, de restes de poda i jardineria i de residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc.), de manera que es descongestione el servei de recollida porta per porta d'aquesta mena de materials.
  • I, complementàriament a la resta de sistemes de recollida previstos en el municipi, actuar com a punt de servei per a la recepció i emmagatzematge de la totalitat de les fraccions no orgàniques dels residus (paper, vidre, etc.).

Amb açò s'evita la generació de punts d'abocament incontrolat, alhora que es disposa, de manera permanent, d'un servei d'educació ambiental relacionat amb la problemàtica de la recollida i gestió dels residus i amb el desenvolupament d'activitats ocupacionals relacionades amb la recollida selectiva i la recuperació de materials.

Els productes que s'admeten en la instal·lació són els següents:

  • Convencionals: paper, cartó, vidre, plàstics (PET, PEE i altres), oli de cuina, tetrabric, llaunes, metalls, enderrocs, electrodomèstics, pneumàtics, tèxtils, calçat, restes de jardineria, mobles, fusta.
  • Especials: piles (botó i convencionals), medicaments, bateries, radiografies, oli d’automoció, fluorescents, tòxics i perillosos de la llar, materials d’oficina i copisteria.

Com s'ha dit anteriorment, la instal·lació està destinada al públic en general i al petit comerç i serveis. Els diferents residus s'admeten per tant en les quantitats que habitualment es generen en l'àmbit domèstic. En el cas d'aportacions que, per la quantitat o el tipus del residu, puguen interferir en el funcionament normal de la instal·lació, es requereix un contacte previ amb el Departament de Medi Ambient per tal de determinar l'acceptació o no del producte.