Està en: Àrees > Medi Ambient > Ordenances

Catàleg d’arbres i arbredes d’interés local d’Alcoi. Annex a l'Ordenança de protecció de l'arbrat d'interés local

L'article 9 de l’Ordenança Municipal de protecció d’arbrat d’interés local estableix "que pel Departament de Medi Ambient s’elabore el Catàleg d’arbres i arbredes d’interés local d’Alcoi". Aquest Catàleg va ser aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2014. Després del període d'exposició pública sense que s'haja presentat cap al·legació, l'esmentat Catàleg ha quedat definitivament aprovat i el seu llistat s'ha publicat en el BOP núm. 65, de 4 d'abril de 2014.