Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

Legislació

Aquesta pàgina conté una selecció de normativa legal realitzada pel Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi, a efectes merament informatius. En cap cas substitueix la norma original i completa.

ÍNDEX

 1. LEGISLACIÓ ESTATAL
  1. La Constitució Espanyola de 1978.
  2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  4. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
 2. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  1. Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
  2. Llei 11/2008, de 3 de Juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  3. Llei 8/2010, de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 3. REGLAMENTACIÓ LOCAL

Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi, aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió de 25 de març del 2000.

Enllaç al pdf amb la selecció de lleis (16 pàgines)