Legislació

Aquesta pàgina conté una selecció de normativa legal realitzada pel Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi, a efectes merament informatius. En cap cas substitueix la norma original i completa.

ÍNDEX

 1. LEGISLACIÓ ESTATAL
  1. La Constitució Espanyola de 1978.
  2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  4. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
 2. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  1. Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
  2. Llei 11/2008, de 3 de Juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  3. Llei 8/2010, de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 3. REGLAMENTACIÓ LOCAL
  1. Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi, aprovat definitivament per l'Ajuntament Ple en sessió de 31 de juliol de 2020.