Propostes

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies:

 • Presencialment en els tallers participatius
 • En les urnes
 • Telemàticament (a través de la pàgina web alcoiparticipa.com).

Qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Alcoi podrà presentar un màxim de cinc propostes identificant-se amb el DNI i un número de telèfon.

Les propostes podran ser d’inversió o de despesa corrent:

 • Propostes d’inversió: Es tracta d’adquisició de béns (inclosos tots aquells necessaris fins a la seua posada en funcionament) o realització d’obres, com puguen ser: infraestructures, equipaments, millores, creació de nous espais, elaboració d’informes, etc.
 • Propostes de despesa corrent: Són aquelles propostes intangibles i amb una durada determinada com puguen ser campanyes (educatives, de sensibilització, informatives, de coordinació de serveis, etc.), activitats socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.), jornades de conscienciació, trobades culturals, exposicions, cursos de formació, estudis, etc.

Les propostes han de:

 • Ser concretes, de fàcil execució i que milloren la ciutat.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser sostenibles en els àmbits socials, mediambientals, econòmics i territorials.
 • Tindre continuïtat a llarg termini.
 • Estar basades en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Perquè les propostes puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser avalada amb un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i veïnes que participen en el procés.

En cas que en algun dels dos apartats (inversió o despesa corrent) no s’aconseguiren un mínim de deu propostes amb el mínim de 50 avals necessari per a passar a la fase següent, es seleccionaran les deu propostes que hagen obtingut major nombre d’avals.

Cada persona amb el DNI pot avalar fins a cinc propostes (tres propostes d’inversió i dos de despesa corrent), però només un aval per proposta.

Aquelles propostes que aconseguisquen els 50 avals passaran als departaments competents perquè valoren la viabilitat d’aquestes, així com la corresponent valoració tècnica, administrativa i econòmica d’aquestes. Poden consultar-se al web les propostes que han aconseguit els 50 avals necessàris al web i les propostes formulades als Tallers Participatius

Els criteris que marcaran la no viabilitat d'una proposta són:

 1. No és una inversió o una despesa corrent en bens o serveis
 2. El seu cost aproximat supera els 320.000€ per a projectes d’inversió o 80.000€ per a despesa
 3. Està duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament
 4. No és competència municipal.
 5. Inconvenients tècnics aliens a l’Ajuntament que impedeixen la seua execució
 6. Falta concreció per poder fer la valoració tècnica o engloba més d’una proposta
 7. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius. A més d’un impacte ecològic negatiu

Aquelles propostes que estiguen incloses dins dels criteris de no-viabilitat, no passaran a la fase de valoració ni a la de votació. Aquelles que siguen factibles de reformulació per a ser viables seran comunicades a la persona que l’ha presentada.