Qui són els seus usuaris?

Si formes part d’algun d’aquests col·lectius:

Empresaris/àries en general (comerciants, hotelers, industrials, etc.), associacions empresarials, emprenedors/dores, aturats/ades, estudiants, etc., i estàs en alguna d’aquestes situacions:

  • Penses emprendre alguna activitat professional o empresarial.
  • Necessites fonts externes de finançament per a noves inversions en la teua empresa.
  • Busques faena. Necessites assessorament a fi que la teua recerca tinga èxit.
  • Desitges conéixer totes les possibilitats d’ocupació que hi ha.
  • Vols ampliar la teua formació.
  • Necessites informació sobre qüestions empresarials o d’ocupació.
  • Etc.