Fondos de desarrollo regional (FEDER) Una manera de hacer Europa

2. Ciutat Sostenible

  • Línia Estratègica 5. Increment de la infraestructura verda urbana i millores de les condicions d'accessibilitat i connexió entre barris.
  • Línia Estratègica 6. Foment del transport sostenible (mobilitat elèctrica).
  • Línia Estratègica 7. Foment de la rehabilitació energètica i d'accessibilitat urbana com a mecanisme d'integració social, sostenibilitat ambiental i promoció econòmica.
  • Línia Estratègica 8. Revitalització del centre històric com bé d'interès cultural : actuacions de renovació i rehabilitació.
  • Línia Estratègica 9. Rehabilitació d'antics espais industrials per a nous usos.
  • Línia Estratègica 10. Increment del sòl terciari en llocs estratègics que revitalitzin les àrees degradades i millora de la imatge dels accessos urbans.