Novetats novembre

Cursos de valencià 2024

CURSOS PRESENCIALS DE 70 HORES. Sessions de 2 hores, 2 dies a la setmana, DE GENER A MAIG de 2024.

 • Nivell B1
  • Dilluns i dijous de 16 h a 18 h
   Inici: dilluns 8 de gener
   IES Pare Vitòria
 • Nivell B2
  • Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h
   Inici: dilluns 8 de gener
   IES Pare Vitòria
 • Nivell C1
  • Dilluns i dimecres de 18 h a 20 h
   Inici: dilluns 8 de gener
   IES Pare Vitòria
 • Nivell C1
  • Dilluns i dijous de 17.15 h a 19.15 h
   Inici: dilluns 8 de gener
   IES Andreu Sempere
 • Nivell C2
  • Dimarts i dijous de 17 h a 19 h
   Inici: dimarts 9 de gener
   IES Andreu Sempere

CONTINGUTS PER NIVELLS

Nivell B (nivell d'usuari independent)

T’interessa fer el B1 (nivell Llindar) si necessites...

 • Comprendre les idees principals de les activitats quotidianes.
 • Expressar-te descrivint coses de manera coherent i senzilla, saber explicar i raonar projectes.
 • Interactuar en les situacions més habituals del lloc on vius.

T'interessa fer el B2 (nivell Avançat) si necessites...

 • Comprendre textos complexos.
 • Expressar-te més detalladament sobre temes més complexos, defensar punts de vista.
 • Interactuar expressant-te amb esforç però amb fluïdesa i espontaneïtat amb els parlants de valencià.

Nivell C (nivell d’usuari competent)

T'interessa fer el C1 (nivell de Domini) si necessites...

 • Comprendre textos (orals i escrits) llargs i complexos, entenent subtileses com ara els dobles sentits, l'humor...
 • Expressar-te estructuradament i detallada en temes complexos, estructurar el discurs oral i escrit utilitzant adequadament els connectors i altres mecanismes de cohesió.
 • Interactuar amb fluïdesa i espontaneïtat sense esforç per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

T’interessa fer el C2 (nivell de Mestratge) si necessites...

 • Comprendre pràcticament i sense esforç tot el que lliges i sents de totes les temàtiques i nivells culturals.
 • Expressar-te resumint, argumentant i basant-te en diferents fonts.
 • Interactuar amb espontaneïtat, gran fluïdesa, precisió i adequació en tots els contextos distingint tota classe de matisos.

MATRÍCULA

 • Termini: de l'1 al 22 de desembre de 2023
 • Informació i consultes: 96 553 71 21, de 8 h a 14 h (Gabinet Municipal de Normalització Lingüística)
 • Taxa: Tots els cursos de tots els nivells: 30,75 €

Gestió de la matrícula

La matrícula es farà telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d’Alcoi a partir del dia 1 de desembre.

Documentació que cal aportar:

 • Rebut del pagament de la taxa de matrícula
 • Fitxa d’inscripció (pdf)
 • Fotocòpia del títol de valencià del nivell anterior (per a matricular-se del B2, caldrà que hi adjunteu fotocòpia del títol de B1; per a matricular-se del C1, fotocòpia del títol de B1 o títol de B2 i, per a matricular-se del C2, fotocòpia del títol de C1).

Matrícula presencial. En casos justificats i de manera excepcional, la matrícula podrà tramitar-se de manera presencial (personalment o mitjançant un representant) en les oficines del Gabinet de Valencià: Casa de la Cultura d’Alcoi. Av. del País Valencià, 1, 2n pis.

Cal recordar que...

 • La realització de cada curs està subjecta al nombre total de matriculats.
 • Una vegada formalitzada la matrícula no s'admetran canvis de curs ni de nivell.
 • La matrícula no es considerarà realitzada mentre no s'hagen aportat tots els documents.

Adjudicació de places i llista d'espera:

La matriculació es farà per ordre estricte d'entrada en el sistema informàtic de l’Ajuntament d’Alcoi.
Una vegada cobertes les places, la resta de l'alumnat inscrit quedarà en llista d’espera i, si acabat el termini de matrícula (23 de desembre 2023) quedaren places lliures, s'adjudicaran per ordre d'inscripció.

Llista oficial actualitzada de carrers d'Alcoi

Sabies que...?

Els noms oficials dels carrers d'Alcoi són només en valencià des del 30 de març de 1989.

Si tens curiositat, visita el nostre apartat de Toponímia (i també trobaràs moltes altres coses interessants!)Logo Gabinet

96 553 71 21 (gabinet-valencià@alcoi.org)