Està en: Àrees > Gabinet de Valencià

El gabinet de normalització lingüística

Logo Gabinet de normalització lingüística - Ajuntament d'Alcoi

Presentació

Els principals ajuntaments de la Comunitat, amb els organismes i serveis que en depenen, disposen de serveis (gabinets municipals de normalització lingüística, oficines de promoció del valencià, etc.) que s’encarreguen de resoldre qüestions de retolació interna, de publicitat, de disseny de documents, de normalització lingüística, d’assessorament lingüístic, de correcció i traducció de textos, etc., aspectes tots ells relacionats amb la llengua pròpia, el valencià.

Objectius i tasques del Departament

 1. Dinamització interna

  • Traduccions i/o correccions internes (departaments i organismes que depenen de l’Ajuntament).
  • Atenció de consultes lingüístiques del personal de l’Ajuntament.
  • Organització de cursos de valencià per al personal de l’Ajuntament.
  • Correcció i/o traducció al valencià de les publicacions de l’Ajuntament d’Alcoi.
 2. Dinamització externa (per telèfon, correu electrònic o en persona)

  • Realització de campanyes anuals de promoció de l’ús del valencià.
  • Organització d’actes culturals: exposicions, presentacions de llibres, etc.
  • Organització de cursos de valencià de tots els nivells (oral, elemental, mitjà i superior) per a la població adulta en general i també per als nouvinguts
  • Assessorament sobre material informàtic en valencià.
  • Assessorament sobre material de consulta en valencià (diccionaris, vocabularis, flexions verbals, gramàtiques, material per a cursos de valencià de tots els nivells, etc.).
  • Traduccions i correccions de textos curts (altres organismes oficials, entitats i associacions, empreses de retolació, empreses d’edició i gràfiques, etc. de la ciutat)
  • Consultes telefòniques, per correu electrònic o en persona, fetes per particulars, sobre qüestions lingüístiques, terminològiques o de bibliografia.
  • Assessorament lingüístic en la revisió, correcció i redacció de textos, en retolacions, anuncis, impresos de tota classe, i de qualsevol dubte lingüístic, etc.
  • Assessorament sobre legislació lingüística.
  • Atenció de consultes sobre els cursos i els exàmens de reciclatge de valencià per al professorat d’educació primària, secundària i batxillerat.
  • Difusió i informació de la convocatòria d’ajudes i subvencions per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià, adreçades a entitats i associacions sense finalitat lucrativa, de la Conselleria d’Educació.
  • Informació sobre la convocatòria d’ajudes i subvencions per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià (rètols, documentació administrativa, etc.), adreçades a comerços i indústries, que són tramitades a través de les cambres de comerç.
  • Assessorament sobre qüestions de toponímia municipal.
  • Elaboració d’informes onomàstics sol·licitats pel Registre Civil d’Alcoi, a l’hora de demanar un canvi o adaptació al valencià d’un nom o cognom.
  • Assessorament sobre el canvi de nom al Registre Civil d’Alcoi.
  • Assessorament sobre drets lingüístics dels ciutadans.
  • Organització durant 10 anys de les Jornades de Sociolingüística d’Alcoi.
 3. Exàmens oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

  • Informació sobre les convocatòries dels exàmens de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • Difusió en els mitjans de comunicació de les convocatòries d’exàmens de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • Informació sobre la matrícula dels exàmens, dates d’exàmens, bibliografia per a la seua preparació, etc.
  • Publicitat dels resultats dels exàmens oficials de valencià al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
  • Lliurament d’instàncies, dels temaris i models d’examen dels distints nivells.
  • Assessorament i atenció de consultes sobre la revalidació i l’homologació d’altres títols o estudis amb els de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • Informació sobre les reclamacions dels resultats dels exàmens oficials de valencià, sol·licitud de duplicats de diplomes, etc.