Revalidació nivell B1 de valencià

Tramitació

Empleneu aquesta sol·licitud.

Adjunteu aquesta documentació segons els estudis que hàgeu realitzat.

  • Fotocòpia del DNI (en tots els casos)
  • Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d’escolaritat d’Educació General Bàsica (EGB), en què conste que ha superat l’assignatura de valencià de tots els cursos; o certificat del centre on va cursar l’Educació General Bàsica, en què conste que ha superat l’àrea de valencià en tots els cursos, especificant curs per curs.
  • Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d’escolaritat de BUP, en què conste que ha superat l’assignatura de valencià en un mínim de tres cursos (o 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat). O certificat del centre on va cursar BUP i COU, en què conste que ha superat l’assignatura de valencià en un mínim de tres cursos.
  • Certificat del centre on va cursar Formació Professional (FP), en què conste que ha superat l’assignatura de valencià en els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau.
  • Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic (des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO), en què conste que ha superat l’assignatura de valencià, tant en Primària com en Secundària Obligatòria, especificant curs per curs.

Opcions de presentació.

Si necessiteu ajuda per a la tramitació adreceu-vos a nosaltres: Gabinet Municipal de Normalització Lingüística)

Normativa