Tràmits per a la venda en els mercadets ambulants

ALTES

Els interessats a obtenir una sol·licitud de venda no sedentària en algun dels mercats ambulants d'Alcoi que tinguin vacants hauran de sol·licitar-ho per escrit a l'Ajuntament, bé presencialment a l'oficina de l'SIAC de l'Ajuntament situada en la C / Sant Llorenç, 2 d'Alcoi o bé electrònicament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament en el corresponent tràmit.

Així mateix, hauran de tenir en compte que, segons la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el seu Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

/ ... 2. En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, al menys, els següents subjectes:

 1. Les persones jurídiques.
 2. Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 4. Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 5. Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què es determini per reglament per cada Administració. ... /.

Documentació a adjuntar:

 • Sol·licitud d'autorització-comunicació per a l'exercici de la venda no sedentària (doc).
 • Declaració responsable comuna (doc).
 • Còpia de el document que identifiqui la persona física o jurídica (NIF / CIF / NIE).
 • Alta en el cens d'obligats tributaris de l'AEAT o, si ja es dediquen a la venda ambulant, Certificat de la situació en el cens d'obligats tributaris.
 • Certificat d'estar a l'corrent amb la Hisenda Pública.
 • Alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o, si ja es dediquen a la venda ambulant, la Vida laboral actualitzada.
 • Certificat d'estar a l'corrent amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar a l'corrent amb l'Administració Local.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil, que comprèn la cobertura d'indemnitzacions per riscos professionals de l'activitat juntament amb l'acreditació de l'pagament de la mateixa.
 • 1 Fotografia mida carnet.
 • Carnet de manipulador d'aliments actualitzada als últims 5 anys (només en cas de productes alimentaris).

BAIXES

Els titulars d'autoritzacions de venda no sedentària podran sol·licitar la baixa de la mateixa en qualsevol moment durant el seu periode de vigència, sent només necessari remetre escrit a l'Ajuntament fent constar tal voluntat a través dels mitjans esmentats al primer paràgraf d'altes.

La oficina de comerç, una vegada comprovat que el titular sol·licitant no te cap deute amb la recaptació municipal, procedirà a autoritzar la baixa.

Banners