Comerç

Està en: Àrees > Comerç > Mercats ambulants

Banners

Tràmits per a la venda en els mercadets ambulants

ALTES

Els interessats a obtenir una sol·licitud de venda no sedentària en algun dels mercats ambulants d'Alcoi que tinguin vacants hauran de sol·licitar-ho per escrit a l'Ajuntament, bé presencialment a l'oficina de l'SIAC de l'Ajuntament situada en la C / Sant Llorenç, 2 d'Alcoi o bé electrònicament a través de la SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament en el corresponent tràmit.

Així mateix, hauran de tenir en compte que, segons la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el seu Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

/ ... 2. En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, al menys, els següents subjectes:

  1. Les persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  4. Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  5. Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què es determini per reglament per cada Administració. ... /.

Documentació a adjuntar:

BAIXES

Els titulars d'autoritzacions de venda no sedentària podran sol·licitar la baixa de la mateixa en qualsevol moment durant el seu periode de vigència, sent només necessari remetre escrit a l'Ajuntament fent constar tal voluntat a través dels mitjans esmentats al primer paràgraf d'altes.

La oficina de comerç, una vegada comprovat que el titular sol·licitant no te cap deute amb la recaptació municipal, procedirà a autoritzar la baixa.