Programa de cooperació local

L'associacionisme és la forma natural de vertebració de la societat civil. En qualsevol de les seues formes, les associacions són el vehicle natural mitjançant el qual les persones s'organitzen per a realitzar activitats comunes. Per això, des de l'Ajuntament d'Alcoi creiem que és molt important per a la nostra societat el promoure, potenciar i enfortir el nostre teixit associatiu. Fer créixer el nombre d'associacions, generar dinàmiques pel qual més persones participen en les activitats de les associacions, generar més recursos per a les associacions i els seus associats, o compartir coneixements per a millorar la qualitat de les activitats, són bons fins per a aconseguir un major benestar social.

Segons la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, dues de les funcions de caràcter bàsic de l'atenció primària són:

 • El treball en xarxa i la coordinació tècnica amb les entitats d'iniciativa social que desenvolupen programes en el territori, així com l'orientació tècnica a aquestes entitats.
 • Foment de la solidaritat i de la participació activa de la ciutadania, a través de l'animació comunitària i de programes de cooperació social que impulsen la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat social.

A més la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana recull com a prestacions professionals garantides en el Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials:

 • Intervenció i participació comunitària. Actuacions de caràcter integral i dinàmic que tenen per objecte facilitar el desenvolupament personal, social i comunitari, per a garantir la participació activa de la persona o col·lectius. Aquesta prestació estarà garantida i serà gratuïta per a tota la ciutadania.
 • Promoció de l'animació comunitària i de la participació. Accions tendents a afavorir processos de participació, col·laboració i cooperació social, a través de la intervenció, promoció de la participació, el voluntariat i l'ajuda mútua per a estimular la implicació ciutadana en el desenvolupament de la comunitat i en l'enfortiment dels vincles socials. Aquesta prestació estarà garantida i serà gratuïta per a tota la ciutadania.

Objectius i actuacions:

 • Impulsar la participació organitzada com a mitjà perquè els ciutadans i grups socials col·laboren activament en la resolució dels problemes socials.
 • Oferir assessorament tècnic per a la posada en marxa i/o consolidació dels òrgans de participació social: Consell Municipal de Benestar Social, voluntariat etc.
 • Donar suport a la iniciativa social oferint informació per a la creació d'associacions, elaboració de projectes, etc.
 • Promoure la posada en marxa de projectes i iniciatives de cooperació ciutadana, impulsant un sistema de funcionament en el qual es vinculen la iniciativa social local, i el propi Ajuntament per a l'atenció de necessitats socials específiques.
 • Propiciar el desenvolupament d'iniciatives locals a través del finançament de projectes que impulsen la participació social organitzada: associacionisme i voluntariat.
 • Facilitar assessorament tècnic en l'elaboració, execució i avaluació de projectes locals que fomenten la participació ciutadana.
 • Donar suport a la iniciativa social d'Entitats sense ànim de lucre i fomentar el coneixement del teixit associatiu del municipi d'Alcoi.
 • Potenciar la iniciativa social mitjançant el finançament de projectes a entitats sense ànim de lucre a través de la realització de projectes que promocionen valors ciutadans de solidaritat i participació o bé que pal·lien situacions de desigualtat social.
 • Col·laborar en l'organització d'esdeveniments, mostres o trobades locals i/o comarcals que propicien el coneixement d'experiències en matèria de voluntariat.
 • Propiciar la coordinació i col·laboració amb altres administracions i/o entitats en iniciatives per a la promoció del voluntariat i l'associacionisme.
 • Participar en les comissions interinstitucionals per a la coordinació d'actuacions i organització conjunta d'esdeveniments de promoció de l'associacionisme i el voluntariat.

Alcoi, té un imprtant entramat associatiu. Totes elles estan agrupades en el Consell Municipal de Benestar Social com a instrument de participació i decisió.

Més informació