Consell local d'infancia i adolescència

Els consells locals d'infància i adolescència, Clia, són espais específics per a la participació infantil en el marc del govern local. Es tracta d'un mecanisme per a la col·laboració activa entre xiquetes, xiquets, adolescents i persones adultes, en les polítiques municipals, que troba la seua fonamentació més bàsica a la Convenció sobre els Drets dels Infants, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Els Clia són un òrgan permanent i estable de participació i representació del conjunt de la infància dins un municipi determinat.

Objetiu general

Promoure la participació real i afectiva dels xiquets, xiquetes i adolescents d'Alcoi, facilitant la creació de vies de participació activa, com a ciutadans de ple dret i donant-li un caràcter prioritari a la perspectiva de la infància.

Objetius específics

  1. Possibilitar a la població infantil i adolescent un vehicle de participació on exposar assumptes del seu interés.
  2. Establir un fòrum permanent on la infància Alcoiana puga expressar els seus punts de vista i opinions, respecte als àmbits educatius, culturals, socials, mediambientals i urbanístics de la seua ciutat.
  3. Educar a la ciutadania en la participació, la responsabilitat i l'exigència dels seus drets.
  4. Possibilitar que l'opinió dels xiquets i xiquetes tinga la consideració que es mereix, sensibilitzant la població adulta sobre els drets de la infància.
  5. Difondre les iniciatives i propostes de millora que plantegen els nens i nenes als companys i a la resta de la població.
  6. Participar en l'elaboració i el seguiment dels Plans d'Infància que s'emprenguen, perquè les necessitats dels nens, nenes i adolescents siguen reflectides.
  7. Proposar al govern local les mesures oportunes per garantir el benestar i el desenvolupament dels drets de la infància en l'àmbit local, parant atenció a la infància més vulnerable de la localitat.
  8. Impulsar la col·laboració amb altres administracions públiques en matèria d'infància i amb entitats que desenvolupen activitats en aquest àmbit.

Consell Local d'Infáncia i adolescència - CLIAlcoi - Ajuntament d’Alcoi