Està en: Àrees > Serveis Socials > Serveis Socials > Atenció Primària Bàsica

Inclusió Social

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana especifica en l'article 18.1 que els serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic s'organitzen en diferents serveis. En l'apartat c) s'enquadra el Servei d'inclusió social que assumirà la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, si és el cas, unitats de convivència, i fomentarà la seva participació en el procés d'inclusió social, amb caràcter periòdic.

El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, per a la consecució dels seus objectius amb equitat, qualitat, i eficiència, s'estructura funcionalment en dos nivells d'atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: atenció primària i atenció secundària.

En l'atenció primària es distingeixen dos nivells d'actuació: de caràcter bàsic i de caràcter específic. Centrant-nos en el Servei d'inclusió social, l'actuació de l'atenció primària serà de caràcter bàsic i es basarà en una atenció de caràcter generalista i polivalent. Una de les funcions de l'atenció primària de caràcter bàsic és la intervenció interdisciplinària, l'objecte de la qual és millorar la situació de necessitat, vulnerabilitat o risc.

Objectius Generals:

  • Consolidar i mantenir el Servei d'inclusió social davant situacions de necessitat social conforme a la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, així com les posteriors modificacions que es poden produir en el desenvolupament en la llei.
  • Informar, orientar i assessorar a tota la població facilitant el seu coneixement i accés a les prestacions.
  • Valorar i diagnosticar de la situació individual o social de la persona, família o unitat de convivència i de l'entorn comunitari.
  • Tramitació de la renda valenciana d'inclusió.
  • Executar plans relacionats amb la Inclusió Social.
  • Articular comunitàriament el conjunt d'actuacions i mesures que es despleguen.

Objectius Específics:

  • Gestionar, avaluar i tramitar les prestacions necessàries per a l'atenció de la situació de necessitat de les persones.
  • Facilitar la creació del treball en xarxa, integrat, transversal i pròxim al territori entre tots els actors públics, privats i del tercer sector social.
  • Promoure pràctiques innovadores en l'abordatge de l'exclusió social que tinguen en compte les ruptures que es poden produir en la trajectòria de la vida.
  • Produir i transferir coneixement sobre la situació de l'exclusió social en l'àmbit local, així com els recursos i les accions o mesures per a la inclusió i la cohesió socials del territori.

Aquest programa està cofinançat, a la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020, per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, regulat per l'Ordre 10/2017, de 29 de Novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives; i pel Fons Social Europeu, que té com a fi promoure l'ocupació i el desenvolupament de tots els recursos humans en tots els països de la Unió.