Objectius

  1. Promoure i garantir la participació igualitària de dones i homes en tots els àmbits de la societat alcoiana: social, econòmic, cultural, polític, educatiu, etc.
  2. Vetlar perquè no es produïsquen discriminacions per raó de sexe en el si de l'entitat local i en la població d'Alcoi.
  3. Incorporar la perspectiva de gènere en les accions empreses pels departaments de l'Administració Local.
  4. Prevenir i combatre qualsevol classe de violència exercida contra les dones.
  5. Treballar coordinadament amb serveis i recursos municipals, comarcals i autonòmics per a una gestió eficaç en l'atenció a les víctimes de violència de gènere.