Família i Infància

Les competències en Família i Infància es desenvolupen en dos nivells d'atenció:

 • Nivell d'atenció primària de caràcter bàsic:

  Els equips de la Zona Bàsica valoren la situació de risc del menor i realitzen una intervenció de caràcter bàsic. Si veuen la necessitat d’una intervenció més exhaustiva, són ells, juntament amb la Comissió del Menor, els que determinen quin servei especialitzat és el pertinent.

 • Nivell d'atenció primària de caràcter específic:

  Aquests serveis requereixen una major complexitat i especialització tècnica. L’objectiu general dels dos serveis és atendre de manera integral i interdisciplinària famílies en diferents situacions (inicis i construcció d’una família, situacions de vulnerabilitat i conflicte en la família).

Les competències d’aquests serveis també es poden agrupar tenint en compte les tasques que duguen a terme i aquestes poden ser de dos tipus:

 • Tasca de Protecció de Menors:

  Aquestes tasques corresponen als Equips municipals, investigar les possibles situacions de desprotecció i, si és el cas, apreciar si hi ha risc per al menor o fer una proposta a la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de mesures de protecció.

 • Tasques de suport a les famílies en el desenvolupament com a família i com a individus:

  Hem d'ajudar les famílies amb els recursos tècnics i materials de què disposem, en els casos en què es presenten dificultats que puguen afectar el desenvolupament dels seus fills. Els plans de suport familiar són sempre obligats, sempre que es veja un risc o l’administració haja resolt que s’aplique una mesura de protecció.