El Consell de Cultura d'Alcoi

Logo Consell de cultura de Alcoi

Què és

El Consell de Cultura d'Alcoi és un òrgan municipal constituït per al desenvolupament i aplicació d'una política cultural participativa a partir de la relació de diferents agents i col·lectius culturals, entès com un instrument d’assessorament, de disseny, d’avaluació i de creació artística.

El Consell de Cultura d’ Alcoi té com a objectiu general ordenar, regular i prioritzar les metes de l'acció cultural de la ciutat d'Alcoi i la seua relació amb l'acció de la resta dels agents culturals, col·lectius i entitats de la cultura alcoiana i amb els destinataris del servei públic de cultura.

Qui pot participar

Col·lecius, empreses culturals, organitzacions, protagonistes i qualsevol persona interesada en la cultura de la ciutat.

Còm inscriure's

A través d'aquest formulari

Quines atribucions te

 1. Actuar com a òrgan consultiu i d'assessorament en les actuacions i decisions que haja d'adoptar la Regidoria de Cultura i l'Ajuntament d'Alcoi, en l'exercici de les seues competències en matèria cultural i patrimonial.
 2. Fomentar i canalitzar la participació de les persones i dels diferents sectors socials i també de les diverses associacions.
 3. Potenciar i donar suport a la creació i la difusió artístiques al municipi, en totes les seues manifestacions i projectar-la a nivell nacional i internacional.
 4. Proposar les mesures necessàries per a aconseguir la igualtat de la ciutadania en l'accés a la cultura, tot posant l’èmfasi en l'equitativa distribució de totes les seues manifestacions en els barris i partides.
 5. Fomentar les manifestacions culturals pròpies de l'àmbit territorial de la seua competència, tot parant especial esment a la promoció i normalització de les manifestacions en valencià.
 6. Participar en l'elaboració d'informes i plans a proposta de la Regidoria i/o el Ple de l'Ajuntament, com ara els plans estratègics en matèria cultural i patrimonial.
 7. Proposar les mesures necessàries per a promoure, identificar, protegir i preservar el patrimoni cultural d'Alcoi.
 8. Vetlar pel compliment de les Bones Pràctiques en termes d'equitat i respecte en la presa de decisions i la posada en marxa dels programes.
 9. Fomentar i canalitzar la participació i les propostes en matèria de mecenatge.

Còm s’organitza el Consell de Cultura

Les comissions tindran com a comesa principal arreplegar les aspiracions, propostes, idees i suggeriments de la ciutadania per al seu sotmetiment al Ple de l'Ajuntament o, quan siga pertinent, a la Regidoria de Cultura.

Es constitueixen les comissions de treball permanents següents, de conformitat amb allò que estableix el reglament:

 1. Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny
 2. Comissió d’Arts Escèniques
 3. Comissió d’Audiovisuals i Música
 4. Comissió de Lletres i Literatura
 5. Comissió de Patrimoni Material i Immaterial

Reglament del Consell de Cultura d'Alcoi (PDF)