Reglament de l'Arxiu

Definició i competències

L’Arxiu Municipal és el conjunt orgànic de documents o la reunió de diversos d’ells, complets o fraccionats, produïts, rebuts o reunits per l’Ajuntament, procedents de la seua gestió o de persones físiques i jurídiques, públiques o privades, amb fins de gestió administrativa, informació o investigació històrica, científica i cultural.

El patrimoni documental municipal estarà constituït per: (a) el conjunt de documents en què es reflecteix l’activitat de l’administració municipal per gestió directa o indirecta, (b) les cessions, llegats, donacions o dipòsits efectuats per altres institucions o particulars, i (c) les adquisicions de fons o col·leccions d’interés per a la ciutat.

Consulta dels documents

Els expedients podran ser consultats sempre que la seua tramitació haja conclòs. La consulta serà lliure per als particulars, excepció feta en els supòsits protegits per l’art. 18 de la Constitució, o per lleis especials que ho determinen. Per a l’obtenció de fotocòpies caldrà acreditar la condició d’interessat en l’expedient del qual se sol·liciten, amb la limitació d’aquells documents subscrits o generats per particulars que siguen d’obligatòria aportació en un expedient administratiu de preceptiva tramitació per obtenir o exercir un dret.

No es prestaran per a la seua consulta, tant en el servei intern com al públic en general, part dels expedients o documents separats del conjunt orgànic del qual formen part.

En cap cas serà obligació de l’Arxiu la recerca de dades, antecedents, etc., que puguen contenir-se al fons documental custodiat a l’Arxiu Municipal.

La consulta dels documents per part dels ciutadans es realitzarà mitjançant l’emplenament d’un full de comanda per a cada unitat documental.

Els investigadors que facen ús del patrimoni documental municipal hauran d’emplenar una fitxa d’investigadors, on constaran les seues dades personals i el tema sobre el qual investiga.

En el cas de la utilització de la documentació depositada a l’Arxiu Municipal per a la seua publicació o difusió pública, haurà de fer-se constar, obligatòriament, la seua procedència. Quan es tracte de fotografies es farà constar, a més de la procedència de l’Arxiu, el nom del seu autor, en cas de ser conegut. Així mateix, l’investigador haurà de facilitar un exemplar del treball realitzat, el qual passarà a formar part de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu.

Els qui deterioren llibres, documents i objectes de qualsevol classe de l’Arxiu Municipal estaran obligats a indemnitzar el perjudici causat, segons la valoració que es realitze.

Visites culturals

L’organització de visites a l’Arxiu Municipal amb finalitats pedagògiques o culturals s’haurà de sol·licitar amb quinze dies d’antelació. Els grups no podran ser superiors a vint persones i hauran d’anar acompanyats d’un professor, tutor o persona responsable.

Reproducció dels documents

No es facilitaran reproduccions fotogràfiques, fotocòpies o microfilms d’aquells documents la consulta pública dels quals siga restringida o limitada per disposicions vigents. No es facilitaran, així mateix, reproduccions que impliquen la manipulació de documents l’estat de conservació dels quals així ho desaconselle. A més, com a norma, no es fotocopiaran documents que tinguen forma de llibre. En el cas que la documentació que s’ha de consultar no siga digitalitzadada, s’estudiarà la possibilitat que la persona interessada faça les reproduccions fotogràfiques, sempre al mateix Arxiu i que, alhora, en lliure una còpia a l’Arxiu.