Museu Arqueològic

Està en: Àrees > Cultura > Museu Arqueològic

MUSEU ARQUEOLÒGIC. TRANSPARÈNCIA

NORMATIVA D'APLICACIÓ PRÒPIA

Tota actuació arqueològica que es faça en el terme municipal d'Alcoi haurà d'estar subjecta a la legislació vigent: LLEI 4/1998 d'11 de juny de Patrimoni Cultural Valencià (pdf) i les seues modificacions i DECRET 107/2017, de 28 de juliol, del Consell (pdf), pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

AJUDES I SUBVENCIONS.

Resolució de 26 d’agost de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen
per a l’exercici 2021 subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana. [2021/8853], va atorgar una ajuda per import de 1.598,17 € € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat 'Restauració de peces arqueològiques que formaran part de l’exposició temporal en relació al jaciment Cabeçó de Mariola'.

Per Resolució de 29 de setembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV 8919, 5.10.2020), es convoquen per al 2020 les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat. La Resolució de 23 de novembre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni (pdf), per la qual es concedeixen les esmentades ajudes va atorgar una ajuda per import de 5.000,00 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat 'Art rupestre-La Sarga'.

Per Resolució de 21 de maig de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es convoquen per al 2020 les subvencions per a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana. La Resolució de 31 d’agost de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni (pdf), per la qual es concedeixen les esmentades ajudes va atorgar una ajuda per import de 17.526,85 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat 'Pla director de les pintures rupestres de La Sarga'.

Per Resolució de 3 de juny de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es van convocar per al 2020
les subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana. La Resolució de 2 de novembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (pdf), per la qual es concedeixen les esmentades ajudes, va atorgar una ajuda per import de 2.290,00 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a la 'Renovació de la il·luminació de la Sala d’Exposicions Temporals del Museu i tractament i conservació d’un vas figurat procedent del Cabeçó de Mariola'.

Per Resolució de 6 de juny de 2019, de la Subsecretaria del Ministeri de Cultura i Esport es van convocar ajudes per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats Patrimoni Mundial, corresponents a l'any 2019. La Resolució de 5 de desembre de 2019 de la Subsecretaria de Cultura i Esport (pdf) per la qual es concedeixen les esmentades ajudes va atorgar una ajuda per import de 16.129,76 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat 'Millora de l'accessibilitat i manteniment de l'entorn de les pintures rupestres de La Sarga. Alcoi (Alacant))'.

PRÈSTECS DE PATRIMONI CULTURAL

BEQUES REMUNERADES

PRÀCTIQUES FORMATIVES