Està en: Àrees > Cultura > Museu Arqueològic

Museu Arqueològic. Transparència.

Normativa d'aplicació pròpia

Tota actuació arqueològica que es faça en el terme municipal d'Alcoi haurà d'estar subjecta a la legislació vigent: LLEI 4/1998 d'11 de juny de Patrimoni Cultural Valencià (pdf) i les seues modificacions i DECRET 107/2017, de 28 de juliol, del Consell (pdf), pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

Ajudes i subvencions

  • RESOLUCIÓ de 22 d’agost de 2022 (pdf), de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen per a l’exercici 2022 subvencions a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana. [2022/7815], va atorgar una ajuda per import de 6.842,48 € a favor de l'Ajuntament d'Alcoi per a l'activitat 'Innovació sala exposició permanent (vitrines 1, 2, 10, 11); conservació preventiva i restauració sepultura 1 la Serreta'.

Prèstecs de Patrimoni Cultural

  • En sessió ordinària realitzada per la Junta de Govern Local el dia 24 de gener de 2022, La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat dels seus asistents, el següent acord:

Primer.- Accedir a la sol·licitud de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) sobre el préstec temporal d’una (1) peça arqueològica del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó

  • En sessió ordinària realitzada per la Junta de Govern Local el dia 4 d'abril de 2022, La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat dels seus asistents, el següent acord:

Primer.- Accedir a la sol·licitud de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, sobre el préstec temporal d'una escultura de bronze, obra de Mariano Benlliure titulada El primer tumbo, per a l'exposició “Un art per descobrir de Mariano Benlliure” programada inicialment entre el 6 d'octubre de 2022 i el 5 de febrer de 2023“.

Beques remunerades

  • En sessió ordinaria realitzada el dia 28 de març de 2022, La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat dels seus asistents, el següent acord:

    Primer. Aprovar l'adjudicació d'una beca remunerada de restauració, per al Museu Arqueològic Municipal, per a Ana Martínez Muñoz, durant el periode del 1-4-2022 al 31-12-2022, per la quantía de 1.170,00 euros bruts/mes.

  • En Sesió ordinaria realitzada el dia 28 de març de 2022, La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat dels seus asistents, el següent acord:

    Primer. Aprovar l'adjudicació d'una beca remunerada d'arqueologia, per al Museu Arqueològic Municipal, per a Alba Abad España, durant el periode del 1-4-2022 al 31-12-2022, per la quantía de 1.170,00 euros bruts/mes.