Igualtat

La igualtat d’homes i dones davant la llei i el dret a la no-discriminació per raó de sexe és un fet inqüestionable que recull la Constitució Espanyola en l’art. 14. No obstant això, la dona continua sent víctima de discriminacions, directes o indirectes, en les diferents àrees que constitueixen la societat solament pel fet de ser dona.

Segons l’art. 9.2 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, els poders públics són els encarregats de vetlar pel compliment de la normativa i regular les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat de tots els espanyols i espanyoles, tot establint les mesures d’acció positiva necessàries i removent els obstacles i estereotips socials que impedisquen assolir-la, a fi de contribuir al desenvolupament econòmic de la societat.

L'Ajuntament d'Alcoi, per mitjà de la Regidoria d'Igualtat, posa en marxa polítiques públiques per a garantir complir la normativa vigent i instaurar la igualtat de gènere, tant dins de l'entitat local com en la societat alcoiana.

Eixes polítiques públiques han de tenir en compte la perspectiva de gènere, la qual ha de ser una constant en totes i cadascuna de les actuacions dutes a terme per les diferents àrees, departaments i serveis que conformen l'administració local, tot complint el principi de transversalitat.

La Regidoria d'Igualtat serà l'encarregada de promoure i assegurar que eixa visió de gènere s'integre en el dia a dia de tota la Corporació Municipal i que cale en la ciutadania, despertant una visió d'anàlisi i reflexió i acostant-nos d'aquesta manera a la consecució efectiva de la igualtat entre dones i homes.