Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

XLVI PREMI CIUTAT D’ALCOI DE TEATRE ‘PEP CORTES’ 2020

premi teatre_web

Primer. Beneficiaris:

Autors i autores d’obres dramàtiques originals, inèdites i no estrenades.

Segon. Objecte:

Suport econòmic a l’autoria dramàtica escrita en valencià o qualsevol altra varietat de la llengua catalana.

Tercer. Bases reguladores:

D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les bases reguladores de les subvencions s’hauran d’aprovar en el marc de les Bases d’Execució del Pressupost, en el cas de l’Ajuntament d’Alcoi, a través de l’Ordenança Reguladora de la Concessió de Subvencions, l’última modificació de les quals es va aprovar en sessió plenària el 24-11-2014 i va ser publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 20, de data 30 de gener de 2015.

 

I - Presentació d’obres

1. Hi podran concórrer obres dramàtiques originals i no estrenades en el moment de reunir-se el Jurat, que no hagen guanyat cap altre premi amb anterioritat ni estiguen en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, així com sense haver sigut objecte de cap lectura dramatitzada pública.

2. Les obres hauran d’estar escrites en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua catalana.

3. El tema de les obres és lliure. Es valorarà la seua representabilitat i també la qualitat com a literatura dramàtica.

4. Cada autor o autora només pot presentar una obra.

5. No s’admetran obres dels autors o autores premiades en les darreres quatre edicions convocades, es a dir, les corresponents als anys del 2016 al 2019. Aquesta limitació també afecta a les obres col·lectives, en les quals cap autor o autora podrà haver obtingut premi.

6. Les obres, sense identificació d’autoria, hauran d’incloure una sinopsi i la relació de personatges de l’obra. S’hauran de presentar per correu electrònic, en format de fitxer informàtic pdf, juntament amb altres dos documents fitxers pdf afegits:

a) Una declaració responsable en què el/la sol·licitant manifesta estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Aquest document haurà d’incloure les dades identificatives de l’autor /autora (nom, cognoms, imatge escanejada del DNI per ambdues cares, adreça postal habitual i adreça fiscal si és diferent d’aquesta, telèfon, adreça de correu electrònic (la mateixa que es fa servir per a enviar l’obra i els documents adjunts).

b) Un document amb la identificació de l’autor / autora (nom i cognoms), la qual encapçale una breu ressenya de la seua trajectòria professional, literària o teatral.

Aquests dos documents afegits no es faran arribar al Jurat per tal de salvaguardar la identitat dels qui presenten obres al certamen, llevat de qui finalment obtinga el guardó i això només en el moment en què ja s’haja pres formalment la decisió de quina és l’obra premiada.

De la custòdia d’aquestes dades se’n fa càrrec l’oficina d’organització del Premi, és a dir, el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi.

7. En el cas d’obres col·lectives o escrites per més d’un autor o autora, caldrà adjuntar la documentació completa de cadascuna de les persones que compartisquen l’autoria. L’Organització considerarà com a primera interlocutora aquella que tramet l’enviament, tot i que farà arribar la informació posterior a totes elles.

8. L’adreça de correu electrònic per a la recepció d’originals és:

premideteatre@alcoi.org

 

Per a qualsevol comunicació o qüestió relacionada amb el certamen, a més del correu electrònic, l’adreça postal i telefònica és:

Premi Ciutat d’Alcoi de Teatre Pep Cortés 2020

Departament de Cultura

IVAM CADA ALCOI – C/ Rigobert Albors, 8 - 03801 - ALCOI

Telèfon: 96 553 71 42

 

II - Jurat

9. La composició del Jurat nomenat per la Junta de Govern Local és d’un nombre imparell de membres, de manera que, en votar els seus acords per majoria simple, no hi haja empats. Estarà format per persones competents de l’àmbit de la producció, la creació i la interpretació teatral professional, la gestió cultural, la crítica o la dramatúrgia. Podrà reunir-se tant presencialment com per mitjans telemàtics, i comptarà amb l’assessorament i el suport com a secretari/ària d’un/a funcionari/ària municipal.

10. El Jurat té les màximes facultats per a interpretar les bases i les seues decisions seran inapel·lables.

11. El Premi no podrà atorgar-se ex aequo entre dos o més participants que hagen presentat obres diferents, però sí declarar-se desert si és aquest el criteri del Jurat.

12. La persona guanyadora del Premi serà invitada a formar part del Jurat de l’edició següent.

En el cas d’obres d’autoria múltiple, l’equip guanyador només podrà incorporar una persona a aquest futur Jurat.

 

III - Decisió i lliurament

13. La decisió del Jurat serà definitiva i es farà pública abans d’acabar el mes de novembre de 2020. Se li comunicarà immediatament a l’autor o autora per telèfon i en qualsevol cas per correu electrònic.

L’adjudicació del Premi serà aprovada per la Junta de Govern Local.

 

IV - Edició i estrena

14. L’Ajuntament propiciarà l’edició del text premiat, mitjançant una editorial que dispose d’una col·lecció de textos teatrals. L’Ajuntament no haurà d’abonar els drets d’autor en aquesta primera edició.

15. En cas de materialitzar-se el muntatge de l’obra per part d’una productora professional, tant privada com institucional, l’Ajuntament li oferirà suport, a través de la Direcció Artística de la Mostra de Teatre, per tal que forme part de la programació de la següent edició d’aquesta Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana, amb les mateixes condicions i requisits d’organització general que per a la resta de la programació.

16. En qualsevol cas, tant pel que fa a l’edició com a l’exhibició escènica, i per a la futura comunicació i difusió del text premiat, incloent-hi possibles versions en altres idiomes, l’autor o autora es compromet a fer figurar la llegenda Premi Ciutat d’Alcoi de Teatre Pep Cortés 2020 al material imprès o publicitari.

 

V - Obres no premiades

17. Els documents i fitxers informàtics de les obres no premiades seran esborrats per l’organització del Premi, deu dies després d’haver-se comunicat als participants el veredicte del Premi i se li haurà comunicat prèviament als membres del Jurat idèntica obligació de confidencialitat.

VI - Abonament del Premi

18. Per a l'aprovació de la concessió del Premi per part de la Junta de Govern Local, la persona guanyadora haurà de presentar certificats d'estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat Social, així com emplenar la fitxa corresponent d'Alta de Tercers amb les dades bancàries perquè es puga fer efectiu el pagament.

 

VII - Clàusules finals

19. Quant a la protecció de dades de caràcter personal, aquelles que es faciliten voluntàriament s’incorporaran a un fitxer per tal d’enviar futures informacions relacionades amb el Premi o la Mostra de Teatre d’Alcoi. El responsable d’aquest fitxer de dades és el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi, amb l’aplicació corresponent de la Llei de Protecció de Dades i la normativa vigent.

20. Els autors i autores concurrents, pel fet de ser-ho, certifiquen l’autoria del text que presenten i eximeixen l’organització del certamen de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra infracció de la legislació vigent en la qual pogueren incórrer com a participants.

21. Els autors i autores concurrents es comprometen a comunicar immediatament a l’organització qualsevol circumstància sobrevinguda, posterior a la presentació i abans del lliurament, que afecte a les condicions d’invalidesa recollides a la Base I, és a dir, l’obtenció per a aquest mateix text d’un guardó, la publicació o compromís adquirit pel que fa als drets d’edició del text, l’estrena escènica o realització de lectura dramatitzada pública de l’obra.

22. La presentació en aquest concurs comporta l’acceptació total d’aquestes bases i les decisions del Jurat, així com les resolucions que l’Ajuntament d’Alcoi adopte perquè es puguen interpretar o aplicar.

Quart. Import:

23. L’obra guanyadora està dotada amb un premi de HUIT MIL EUROS (8.000 €) bruts, per a l’autor o autora. D’aquesta quantitat se’n descomptarà el percentatge legal per l’IRPF.

En el cas d’obres d’autoria compartida, l’import del Premi s’abonarà dividint-ho en parts iguals.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

24. El termini de presentació d’obres s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de les Bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. Aquest termini de presentació estarà vigent fins el 15 de setembre de 2020 a les 24 hores.