Cultura

Està en: Àrees > Cultura > Àrea de cultura > null > null > 2020

BECA PARA EL ARCHIVO Y LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE ALCOY

03/03/2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA BECA PER A L’ARXIU I LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS D’ALCOI

Primer. Beneficiaris:

Poden sol·licitar aquesta beca de formació totes aquelles persones que hagen finalitzat els estudis de grau, diplomatura o llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació o altres graduats, diplomats o llicenciats amb experiència acreditada en arxius o biblioteques o que compten amb estudis de postgrau relacionats amb aquestes especialitats.

Segon. Objecte:

Convocar una beca, en règim de concurrència competitiva, amb la finalitat de la formació i especialització en les tècniques de catalogació, documentació i bibliografia, i en les tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades a fons modern i fons antic, tant a les dependències de l’Arxiu Municipal com als diferents centres bibliotecaris municipals.

Tercer. Bases reguladores:

D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les bases reguladores de les subvencions s’han d’aprovar en el marc de les Bases d’Execució del Pressupost, en el cas de l’Ajuntament d’Alcoi, a través de l’Ordenança Reguladora de l’adjudicació de beques i pràctiques per a universitaris i estudiants de Formació Professional en l’Ajuntament d’Alcoi, aprovada per acord plenari del 26 de novembre de 2018, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de data 15 de gener de 2019.

Quart. Import, finançament, pagament i justificació:

La duració de la Beca serà de 8 mesos (de maig a desembre de 2020) amb una dotació econòmica de 1.050,00 euros bruts mensuals, per un total de 8.400,00 €; amb càrrec a la partida 06244.33211.48222 «BECA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA BIBLIOTECA» del Pressupost Municipal de 2020, i en la que existeix RC amb número d’operació 920200000609.

L’ingrés de la dotació de la beca es realitzarà mensualment si no hi ha abans renúncia expressa de la beca. En aqueix cas, s’abonarà el prorrateig pels dies efectius de compliment de la beca, després de l’informe previ del director de l’Arxiu Municipal.

Cinquè. Requisits i obligacions dels concurrents:

La beca convocada s’adjudicarà mitjançant concurs entre els diversos aspirants a aquestes beques que posseïsquen els requisits següents i els acrediten documentalment:

a) Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o nacional d’aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s’aplique la lliure circulació de persones. Els aspirants que no tinguen nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements suficients de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

b) Titulats universitaris que hagen finalitzat la llicenciatura, diplomatura o estudis de postgrau com a màxim dins dels dos cursos acadèmics immediatament anteriors al de la convocatòria de la Beca (2016-2017 i 2017-2018); d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança Reguladora de l’adjudicació de beques de pràctiques per a universitaris i estudiants de Formació Professional a l’Ajuntament d’Alcoi.

c) Tan sols podrà ser atorgada la beca a un aspirant que n’haja gaudit anteriorment, en cas de no haver-hi cap aspirant més que posseïsca els requisits que s’hi exigeixen.

d) Declaració responsable d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que li impedisquen d’obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques establertes a l’art. 13 de la Llei General de Subvencions.

Són obligacions de les persones beneficiàries:

a) Col·laborar amb el personal tècnic de l’Arxiu Municipal i la Xarxa de Biblioteques Municipals, el qual li encarregarà els treballs específics que haurà de realitzar, per motiu dels quals ha de romandre en hores laborables als locals del centre corresponent durant el temps de duració de la beca i ha de realitzar els treballs que se li encarreguen.

b) Acreditar davant l’Ajuntament d’Alcoi la realització de l’activitat encarregada. En aquest sentit, el personal tècnic de l’Arxiu Municipal i la Xarxa de Biblioteques Municipals ha de supervisar periòdicament la tasca realitzada i la formació tècnica adquirida pels becaris.

c) Redactar una memòria detallada dels treballs realitzats. Aquesta memòria, que tindrà un mínim de 7 fulls i un màxim de 10 fulls, s’ha de presentar a l’Arxiu Municipal en el termini d’una setmana una vegada finalitzada la beca.

d) Comunicar a l’Ajuntament d’Alcoi l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics.

Sisè. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de realitzar mitjançant una instància adreçada al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, i s’han de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament (C/ Sant Llorenç, 6 – 03801 Alcoi, Alacant) o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies hábils (del 4 de març a l'1 d'abril de 2020) a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

La convocatòria serà anunciada a través del tauler d’anuncis i de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcoi. Si l’últim dia fóra inhàbil, s’entendrà que el termini expira el primer dia hàbil següent.

Setè. Documentació i informació que cal a la presentació de la sol·licitud:

S’han d’adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

La documentació que no s’adjunte a la sol·licitud no serà valorada ni tinguda en compte.

- Certificació acadèmica personal que acredite haver obtingut la titulació corresponent amb les qualificacions obtingudes, convocatòria i curs.

- Currículum de l’aspirant. Els mèrits al·legats s’han de relacionar per blocs seguint el mateix ordre que el de la base huitena d’aquesta convocatòria.

- Certificat d’empadronament acreditatiu de la residència a l’Estat espanyol.

- Qualsevol documentació que considere pertinent d’adjuntar com a mèrit personal. En cas de treballs realitzats o publicats, cal adjuntar-ne una còpia.

- DNI i número de telèfon.

La beca, durant el seu període de gaudi, és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda concedida per cap altra entitat pública o privada, així com la percepció d’ingressos de qualsevol altra Administració Pública, o la realització de cap altra activitat que afecte el desenvolupament de la pràctica que s’ha de realitzar. La infracció d’aquesta base permetrà que aquest Ajuntament cancel·le el gaudi de la beca.

Huitè. Jurat i criteris de valoració:

L’adjudicació de la beca es realitzarà d’acord amb el que preveu l’article 10 de l’Ordenança Reguladora de l’adjudicació de beques de pràctiques per a universitaris i estudiants de Formació Professional a l’Ajuntament d’Alcoi.

L’adjudicació es publicarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, així com la designació de suplents que es consideren oportuns per ordre de preferència.

Les condicions de mèrit avaluables per la Comissió de Beques que han de presentar-se degudament justificades, i les puntuacions que es podran atorgar són les següents:

a) Expedient acadèmic personal, de 0 a 10 punts.

b) Realització de cursets especialitzats i assignatures cursades durant la carrera que tinguen relació amb Biblioteconomia o Arxivística, de 0 a 7 punts.

c) Altres mèrits relacionats amb la matèria objecte d’aquesta convocatòria, de 0 a 6 punts:

c.1) Cursos relacionats directament amb la matèria objecte de la convocatòria: 0,02 punts per hora de formació

c.2) Títols que tinguen relació directa amb la matèria objecte de la convocatòria:

- Màster i títols de postgrau: fins a 4 punts

- Llicenciat Universitari o equivalent: fins a 3,00 punts

- Diplomat Universitari o equivalent: fins a 2,50 punts

- Cicles Formatius de Grau Superior: fins a 2,00 punts

d) Coneixements de valencià, fins a 2,50 punts: nivell A1, 0,75 punts; nivell A2, 1 punt; nivell B1, 1,50 punts; nivell B2, 1,75 punts; nivell C1, 2 punts; nivell C2, 2,50 punts. Només es valorarà la titulació més alta de Valencià.

e) Altres mèrits que no constituïsquen requisit per a la concessió de la Beca, de 0 a 3 punts:

e.1) Cursos no relacionats directament amb la matèria objecte de la convocatòria: 0,005 punts per hora de formació.

e.2) Títols no relacionats amb el lloc convocat:

- Màster i títols de postgrau, fins a 1,50 punts

- Llicenciat Universitari o equivalent: fins a 1,50 punts

- Diplomat Universitari o equivalent: fins a 1,25 punts

- Cicles Formatius de Grau Superior: fins a 1,00 punt

e.3) El coneixement d’idiomes comunitaris serà valorat amb un màxim d’1 punt segons el desglossament següent: C2 o equivalent, 1,00 punt; C1 o equivalent, 0,80 punts; B2 o equivalent, 0,60 punts; B1 o equivalent, 0,40 punts; A2 o equivalent, 0,20 punts.

Els beneficis de la beca poden deixar-se sense efecte, a judici de la Comissió de Beques si a la vista dels informes emesos per la Direcció de l’Arxiu i Xarxa de Biblioteques Municipals, s’hi constatara que el becari no ha complert els seus compromisos relatius als treballs i serveis de formació que se li hagen encarregat. En aquest cas, i en el supòsit que la persona beneficiària proposada renunciara a la beca, aquesta recaurà, després del nomenament previ efectuat pel Sr. Alcalde, en el primer dels suplents proposat per la Comissió de Beques.

El fet de gaudir d’aquesta beca no estableix cap tipus de relació laboral amb l’Ajuntament d’Alcoi, ni representa cap compromís d’incorporació laboral posterior.

Novè. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment. Notificació de la Resolució:

Conforme a l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de la Llei d’Administracions Públiques, si la sol·licitud no reunix els requisits previstos en esta Base, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 21.

El termini de resolució i notificació serà de dos mesos des de la publicació d’aquestes bases. El venciment del termini sense que s’haja notificat la resolució legitima els interessats, perquè s’entenga desestimada per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

D’acord amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es procedirà a la notificació de la resolució a les persones interessades, sense perjudici que es procedisca a la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en la seua pàgina web.

Una vegada conegut per la persona interessada l’atorgament favorable de la subvenció, disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per a comunicar que accepta la subvenció; si no s’efectua la dita acceptació, s’entendrà que la persona beneficiària ha desistit d’acceptar-la.

Desè. Recurs:

Contra la resolució del procediment de concessió de la beca, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d’un mes si l’acte fóra exprés. En cas contrari, en el termini màxim de tres mesos; o ser impugnat directament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.