Presentació del Regidor

Per segon any el Govern Municipal d’Alcoi ha elaborat una sèrie de mesures pel foment de l’Ocupació i la Cohesió social. Aquest paquet de mesures pressupostàries és el reflex de la voluntat del Govern municipal d’impulsar polítiques de recolzament empresarial, de creació d’ocupació i contra les desigualtats socials i l’exclusió social.

La profunda i llarga crisis econòmica ha generat una situació socioeconòmica insuportable, mentre que el resultats de les polítiques econòmiques als últims anys, a totes les administracions publiques, de reducció del dèficit i el deute públic com a únic objectiu només ha fet que agreujar el problema econòmic i social.

El Govern Municipal dins de la seva autonomia política, amb les limitacions pròpies de l’àmbit de competència local i de la situació econòmica del propi Ajuntament no vol renunciar a la seva responsabilitat amb la ciutadania i per això vol impulsar una política centrada en el manteniment de la convivència i cohesió ciutadana, en la solidaritat cap els més afectats per les conseqüències d’unes situacions econòmiques que afebleixen les condicions de vida. Una política que recolza les polítiques actives d’ocupació i el desenvolupament empresarial.

El Pla és el reflex de la voluntat de mantenir un govern local amb capacitat de fer polítiques per a la ciutat. Un govern que no renuncia a la seva autonomia política, mantenint un control del seu endeutament, i dels equilibris econòmics financers.

Al 2011, quan accedim al Govern Municipal, el romanent de Tresoreria era negatiu en 4,5 milions d’euros i l’endeutament arribava al 105%. Després d’una intensa política de restricció de la despesa i refinançament de deute, la liquidació del pressupost de 2013 es positiva per segon any consecutiu en referència als últims 5 anys, mantenint un nivell d'endeutament del 72%. Tanmateix la normativa estatal ens impedeix reinvertir eixe superàvit. A mes les bones perspectives pressupostaries per a l’any 2014 s’han vist truncades per les sentencies judicials adverses que ens obliguen a fer front a mes de 3 milions d’euros en concepte d’expropiacions per la qual cosa incomplirem la 'regla de gasto' i haurem de demanar novament autorització a l’administració autonòmica per concertar operacions de crèdit.

És voluntat d’aquest equip de Govern la lluita contra les conseqüències de la crisi, convertint-t’ho en un objectiu central i transversal.

La transparència i la participació a la gestió pública troben un nou impuls a aquest pressupost, els procés de participació ciutadana per elaborar els pressupostos municipals ha permès que 5 projectes d’inversió amb un pressupost de 250.000 € foren decidits pels propis ciutadans.

ANTONIO FRANCÉS PÉREZ

ALCALDE D'ALCOI