Està en: Àrees > Cultura > Biblioteques > Ordenances

Normativa de préstec per a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana

Usuaris

Es consideraran usuaris del servici de préstec les persones que posseïsquen el carnet de lector de la biblioteca. El carnet és personal i intransferible.

Carnét de lector

Per a l'obtenció del carnet cal:

 • Omplir l'imprés de sol·licitud. En cas de socis infantils l'haurà d'omplir el pare, mare, tutor o tutora.

 • Entregar copia del DNI o equivalent. En cas de socis infantils és vàlid el DNI o equivalent del pare, mare, tutor o tutora.

 • Entregar una fotografia de carnet recent.

 • Firmar el carnet.

 • Les persones de nacionalitat estrangera hauran de complir les anteriors condicions, exceptuada l'obligació de mostrar el DNI que és substituïda per l'obligació de mostrar el passaport. A criteri de la direcció de la biblioteca es podrà exigir l'obligació de mostrar documentació acreditativa del seu domicili a la Comunitat Valenciana.

El carnet de lector té una validesa de 2 anys i es podrà renovar quan acabe este termini.

Carnet temporal

per a prestataris amb residència no estable a la Comunitat Valenciana s'habilitarà un carnet de lector temporal de caràcter no renovable amb una duració de 6 mesos i amb les mateixes obligacions de tramitació fixades en l'obtenció del carnet de lector habitual.

La pèrdua o robatori del carnet s'ha de comunicar immediatament a la biblioteca per tal d'evitar les conseqüències que això podria tindre. En cas de pèrdua, se n'haurà de sol·licitar un de nou, pagant les taxes corresponents, si escau. Si es presenta una denúncia de robatori es podrà obtindre gratuïtament un nou carnet.

Normes generals del servei de préstec

 • És imprescindible presentar el carnet per a realitzar el préstec.

 • El carnet de préstec autoritza el posseïdor a tindre en préstec simultàniament fins a un total de 12 documents en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, dels quals un màxim de 6 podran ser documents no llibres (dos de cada tipus).

 • El període de préstec de llibres serà de 15 dies, prorrogables per uns altres 15, sempre que estos llibres no hagen sigut demanats per altres usuaris en el període de préstec. El període de préstec de documents no llibres serà de 7 dies no renovables.

 • El prestatari que no complisca els terminis de préstec serà sancionat amb 1 dia de suspensió per cada dia de retard i document. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

 • El prestatari està obligat a reposar l'obra perduda o deteriorada. En cas de no complir esta norma, se suspendrà, fins a la restitució del material, l'efectivitat del carnet de préstec en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

 • L'incompliment reiterat d'estes normes de préstec, així com el comportament incorrecte per part del lector en qualsevol secció de la biblioteca, serà sancionat amb la suspensió temporal del carnet de préstec. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i serà de 6 mesos quan es produïsca per primera vegada i d’1 any en cas de reincidència. La suspensió es farà efectiva després de l'informe del director/a del centre de lectura a la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

 • S'habilitarà un període especial de préstec durant els mesos de juliol, agost i setembre que serà de 30 dies no renovables.

Normatives particulars de cada biblioteca

 • Cada biblioteca exceptuarà del préstec aquelles obres o documents que considere necessaris: publicacions periòdiques; obres de referència; col·leccions en volums; grans obres o manuals de consulta freqüent; exemplars únics, rars i/o valuosos i en general tots aquells que no es troben en la secció de préstec.

 • Cada biblioteca podrà habilitar un préstec especial de cap de setmana o superior per a documents que no siguen de la secció de préstec.

 • Cada biblioteca podrà habilitar una modalitat de "préstec col·lectiu".

 • La modalitat de "préstec interbibliotecari" es regirà per les seues pròpies normes.