Sol·licitud de carnet del lector

Com sol·licitar-ho:

Haurà d'omplir l'imprès de sol·licitud que figura com "Sol·licitud de carnet de lector" juntament amb la documentació requerida.

On adreçar-se:

Quan sol·licitar-ho:

Durant tot l'any

Què presentar:

Per a l'obtenció del carnet es precisa:

  • Omplir imprès de sol·licitud. En cas de socis infantils haurà de ser emplenat pel mare, pare, tutor o tutora.
  • Lliurar còpia del D.N.I o equivalent. En cas de socis infantils és vàlid el DNI o equivalent del pare, mare, tutor o tutora.
  • Lliurar fotografia recent de grandària carnet.
  • Signar el carnet.
  • Les persones de nacionalitat estrangera haurien de complir les anteriors condicions, exceptuada l'obligació de lliurar còpia del DNI que és substituïda per l'obligació de lliurar còpia del passaport. A criteri de l'adreça de la biblioteca es podrà exigir l'obligació de mostrar documentació acreditativa del seu domicili a la Comunitat Valenciana. El carnet de lector té una validesa de 2 anys podent-se renovar al seu terme.

 

Normativa:

Model / Document: