Cultura

Està en: Àrees > Cultura > Àrea de cultura > null > null > 2021

Bases de la II Convocatòria dels Premis Ciutat d’Alcoi de Creació i Investigació en Arts Contemporànies “Llançadora” 2021.

TERMINI: Fins el 16 d'abril 2021

 1. Primer. Règim Jurídic.
  D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les bases reguladores de les subvencions s’hauran d’aprovar en el marc de les Bases d’Execució del Pressupost.
  En el cas de l’Ajuntament d’Alcoi, a través de l’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions, l’última modificació del qual va ser aprovada en la sessió plenària el 24-11-2014 i va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 20, de data 30 de gener de 2015.

 2. Segon. Objecte i finalitat de la convocatòria
  Aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió en règim de concurrència competitiva el programa de 3 Premis de Creació, Investigació i Producció en Arts Contemporànies amb els objectius de donar suport i de difondre la creació i la investigació artística.
  El projecte haurà d’estar dins dels àmbits de creació de les arts visuals: creació plàstica, creació musical, videoart, instal·lació/performance, etc., i ajustar-se als objectius següents:
  • Aprofundir en la investigació de noves formes de creació, producció i difusió de les arts.
  • Investigar i reflexionar a l’entorn de la relació de les noves tecnologies, nous mitjans o nous llenguatges en l’Art. 
  • Impulsar la creació artística contemporània, reforçar el teixit cultural de la Comunitat Valenciana i contribuir a la divulgació del seu panorama creatiu des de la ciutat d’Alcoi, com a centre compromés amb les arts i la Cultura. Podrà presentar-se com a màxim un projecte per aspirant i col·lectiu. No s’acceptaran projectes ja realitzats i premiats amb anterioritat.

 3. Tercer. Requisits dels participants.
  Per a l’obtenció dels premis, els/les aspirants hauran de posseir les condicions següents i acreditar-les documentalment:
  • Ser major d’edat i tindre nacionalitat espanyola.
  • Es podran presentar persones individualment o col·lectius d’un màxim de 5 membres. En el cas que els interessats o interessades a participar en aquesta convocatòria decidisquen fer-ho a través d’un col·lectiu, hauran de nomenar una persona com a responsable d’aquest. Hauran d’adjuntar en la sol·licitud un document en què designen la persona responsable del Col·lectiu, firmat per tots els integrants d’aquest. Si el col·lectiu resulta beneficiari del Premi, la persona designada serà l’única que rebrà l’import econòmic del Premi i se li aplicaran les retencions establides legalment.
  • Es podran presentar entitats jurídiques sempre que concórreguen les condicions anteriors en relació amb el nombre màxim de membres i edat.
  • No estar sotmesos a cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries establides en l’article 13 de la LGS, l’apreciació de la qual es farà en la forma prevista en aquest article i en els articles 22, 25 i 26 del RLGS. 
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Alcoi, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament d’Alcoi, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació corresponent.
  • No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

 4. Quart. Publicitat de la convocatòria. 
  La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, que trametrà un extracte d’aquestes al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, serà publicada en la pàgina web municipal (www.alcoi.org). Les persones interessades podran realitzar consultes sobre la convocatòria a través de l’adreça de correu electrònic premisart@alcoi.org.

 5. Cinqué. Sol·licituds i documentació. 
  El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant fins a les 24.00 hores.
  La sol·licitud s’haurà de presentar per correu electrònic a l’adreça següent: premisart@alcoi.orgPer a la documentació adjunta, en cas que supere els 10 Mb, es poden utilitzar serveis d’entrega d’arxius grans (wetransfer, drive, dropbox, etc.), però s’haurà d’indicar en la fitxa de sol·licitud.
  En qualsevol cas, la documentació aportada no haurà de superar 1 Gb de grandària. S’haurà d’adjuntar la documentació que s’indica a continuació:
  • Model de sol·licitud que es pot obtindre ACÍ Aquest model contindrà:
   • Autorització expressa perquè els projectes premiats puguen utilitzar-se en publicacions (físiques o digitals), vídeos i reportatges fotogràfics de la Regidoria de Cultura a fi de realitzar una promoció cultural i artística dels premis.
   • Autorització perquè l’Ajuntament d’Alcoi puga consultar si està al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i obtindre informe acreditatiu del Departament de Recaptació que la persona sol·licitant no té deutes pendents amb l’Ajuntament.
   • Declaració responsable de la persona sol·licitant respecte al fet que no es troba incurs en cap de les circumstàncies relacionades en l’art. 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions; que no té pendent de justificar cap subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat; i que no té cap deute pendent amb l’Ajuntament d’Alcoi.
   • Declaració responsable que el projecte presentat no ha obtingut cap altre premi o ajuda pública.
   • Drets d’autoria.
  • DNI per ambdues cares (PDF).
  • Curriculum vitae de la persona sol·licitant o dels membres del col·lectiu, incloent-hi documentació dels últims treballs realitzats (PDF).
  • Memòria tècnica del projecte en un únic document PDF que continga:
   • Títol del projecte
   • Objectius
   • Descripció
   • Projecte pedagògic / activitats omplementàries
   • Pressupost
   • Calendari d’execució
  • Queda garantit el correcte tractament de la documentació aportada i de les dades facilitades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament UE2016/679.

 6. Sisé. Premis.
  La dotació pressupostària adscrita al pagament dels Premis és amb càrrec a la partida pressupostària del Pressupost Municipal de 2021 (04546.32680.48900 Ajudes Residència Factoria Creativa).
  S’establirà un total de 3 Premis. La dotació econòmica per a cadascun dels Premis serà de 10.000 €. D’aquestes quantitats es descomptarà el percentatge legal per l’IRPF. Les persones o col·lectius seleccionats hauran de comunicar per escrit la seua acceptació, en un termini no superior als 15 dies des de la publicació de la resolució. En cas contrari, perdran la condició de persona o col·lectiu beneficiari. Qualsevol possible modificació en els projectes premiats haurà d’estar prou motivada i serà autoritzada prèviament per la Comissió de Valoració. La concessió d’aquests premis és incompatible amb altres subvencions, ajuda, premis, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
  La quantia dels premis s’abonarà en dos terminis:
  • 50% una vegada aprovada la concessió dels Premis per la Junta de Govern Local, després de la proposta efectuada per la Comissió de Valoració.
  • 50% a la finalització del projecte, desprésv de l’informe favorable previ de la Comissió de Valoració mitjançant l’aprovació de la memòria de resultats i la seua aprovació per part de la Junta de Govern Local.

 7. Seté. Obligacions dels premiats. 
  Són obligacions del beneficiari les previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; i en l’article 189.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
  El termini per a la realització i execució dels projectes finalitza el dia 29 d’octubre de 2021. S’haurà d’entregar una Memòria dels resultats que incloga el procés de realització del projecte, així com el compliment dels objectius i les condicions que van determinar la concessió del premi. Incorporar a tota comunicació vinculada al projecte creatiu premiat, el logotip de la convocatòria que facilitarà el Departament de Cultura de l’Ajuntament. Cedir el resultat final del projecte, així com els elements físics o digitals necessaris per al seu desenvolupament a l’Ajuntament d’Alcoi, que passaran a formar part de la Col·lecció d’Art Municipal.

 8. Vuité. Comissió de Valoració i criteris de valoració.
  Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades, la Junta de Govern Local nomenarà una Comissió de Valoració, que estarà composta per:
  • President/a: regidor delegat /regidora delegada de Cultura.
  • 3 persones de prestigi reconegut en el món de les arts i
  • 1 representant de la Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny del Consell de Cultura d’Alcoi.
  • Secretari/ària: un funcionari/ària del Departament de Cultura. 

   Els projectes es puntuaran d’acord amb els criteris següents:
  • Qualitat artística. Valoració artística de la proposta que ha de mesurar el valor artístic i cultural del projecte, així com la dimensió conceptual i formal. Fins a un màxim de 3 punts.
  • Caràcter innovador i originalitat de la proposta. Es valorarà la investigació en nous llenguatges i/o tècniques artístiques. El comité apreciarà l’originalitat del projecte, la investigació artística i la producció plàstica. Fins a un màxim de 3 punts. 
  • Adequació dels projectes amb els objectius de la convocatòria. Fins a un màxim de 3 punts.
  • Trajectòria de la persona o col·lectiu sol·licitants. Fins a un màxim d’1 punt.

   Se seleccionaran els 3 projectes que obtinguen major puntuació. En cas de possibles renúncies, s’atorgaran els premis per ordre de puntuació, sense necessitat de realitzar una nova convocatòria. Es desestimaran aquells projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, garantint així la igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual. Les ajudes podran declarar-se desertes si cap dels aspirants aconsegueix un mínim de 5 punts en la suma total dels criteris de valoració.

 9. Nové. Procediment de concessió. 
  Presentada la sol·licitud, s’examinarà per a veure si compleix tots els requisits exigits i si està acompanyada de la documentació preceptiva. En cas contrari, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmene i/o complemente els documents que han de presentar-se, i se li advertirà que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició, i es procedirà a arxivar-la sense més tràmit, després de la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  La concessió dels Premis serà aprovada per la Junta de Govern Local, després de la proposta efectuada per la Comissió de Valoració nomenada amb aquesta finalitat. 
  L’aprovació i la concessió dels Premis es publicarà en la pàgina web de l’Ajuntament.
  Els projectes no seleccionats seran destruïts i els materials adjuntats seran eliminats del servidor corresponent.

 10. Desé. Drets d’autoria. 
  Els participants en la convocatòria asseguren que la proposta presentada és original i que posseeixen tots els seus drets sobre aquesta. Si la proposta inclou drets de terceres persones, les persones participants garanteixen l’obtenció dels drets, autoritzacions i/o llicències necessàries, i exoneren l’Ajuntament d’Alcoi de qualsevol reclamació respecte d’això. 
  L’Ajuntament d’Alcoi es compromet a respectar els drets de l’autor o autora sobre la seua obra, reconeixent, en tot moment, la seua autoria. Els beneficiaris cediran els drets de reproducció de les imatges significatives del projecte en mitjans de comunicació i publicacions.
  El resultat final dels projectes, així com els elements físics o digitals necessaris per al seu desenvolupament, seran propietat de l’Ajuntament d’Alcoi i passaran a formar part de la Col·lecció d’Art Municipal.
  Els projectes desenvolupats s’exposaran en les instal·lacions que l’Ajuntament d’Alcoi considere, sense perjudici que puguen cedir-se temporalment a altres entitats o administracions a fi de maximitzar-ne la difusió.

 11. Onzé. Acceptació. 
  La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 12. Dotzé. Recurs. 
  Contra la resolució del procediment de concessió de les ajudes, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d’un mes si l’acte fóra exprés; en cas contrari, en el termini màxim de tres mesos; o ser impugnat directament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, tot això segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.