Projectes d'Ordenances - Consulta Pública

Pel Ple del passat dia 02 d'octubre de 2020, en sessió ordinària, va ser aprobada inicialment, d'acord amb l'article 49.a. de LRBRL l' ORDENANÇA REGULADORA EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ DEL TRÀFIC DE PERSONES I VEHICLES EN LES VIES URBANES.

El període de consulta pública és de 30 díes hàbils a comptar de l'endemà de la seua publicació en el BOP d'Alacant núm. 195 de dia 14 d'octubre de 2020, en aquest cas del 15 d'octubre fins al 30 de novembre de 2020 (ambdós inclosos), període en què els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte d'aquesta per mitjà de:

  • Instancia general al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi, dirigida al departament de RÈGIMEN INTERIOR.
  • Instancia general mitjançant la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, dirigida al departament de RÈGIMEN INTERIOR.

S’adjunta l'Ordenança de Circulació de l'Ajuntament d'Alcoi:

ORDENANÇA CIRCULACIÓ BORRADOR DEFINITIU - SUMA (doc)