Exposicions públiques 2020

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient de “Contractació del projecte bàsic i d'execució de les obres per a l'aplicació del PIA en diverses zones del municipi d'Alcoi, integrat dins del Pla Integral d'Accessibilitat 2020”.

S'adjunta el 'Projecte bàsic i d'execució de les obres per a l'aplicació del PIA en diverses zones del municipi d'Alcoi (pdf)'.

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació, en aquest cas del 19 d'octubre al 2 de novembre de 2020 (tots dos inclosos), període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa)
  • A través de la Seu Electrònica