Exposicions públiques 2024

Exposició pública del plec de prescripcions tècniques del contracte de 'Servei d’Ajuda a Domicili com a suport als serveis que presta l'Ajuntament d'Alcoi', per a la seua posterior contractació.

L’esborrany del plec de prescripcions tècniques pot consultar-se en el tauler d'anuncis i edictes electrònics.

El període de consulta pública és des del 7 fins al 21 de febrer de 2023 (10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials), durant el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a través dels següents mitjans:

  • Registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (Pl. Espanya, 1 Alcoi)
  • Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits/Tots els tràmits/ Sol·licitud de propòsit general
  • Correu electrònic: ssocials_cami@alcoi.org

Exposició pública prèvia a l’inici de l’expedient 'Adequació i ampliació de l’IES Andreu Sempere d’Alcoi'

L’objecte del contracte és l’adequació, ampliació, gimnàs i tanca perimetral del centre IES Andreu Sempere, amb un termini d’execució de 14 mesos i amb un pressupost aproximat de 7.489,726,16€, segons s’indica en el projecte en revisió.

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (des del 22 de febrer al 7 de març de 2024), període en el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a través de la seu electrònica municipal o en l’adreça de correu electrònic educacio@alcoi.org

Exposició pública prèvia a l’inici de l’expedient per a la contractació del servei de recollida de reisdus i neteja viària de la ciutat.

L’objecte del contracte és la contractació del servei de recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària de la ciutat.

El període de consulta pública és de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (des del 29 de febrer al 22 de març de 2024), període en el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a través dels següents mitjans:

  • Seu electrònica municipal
  • De manera presencial, al registre general municipal
  • Correu electrònic: medi_ambient@alcoi.org

Inici del procés d'exposició pública de l'expedient 'Aprovació del projecte de repavimentació del carrer Joan Cantó', per a la seua posterior contractació.

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (des del 15 al 28 de maig de 2024), període en el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a través dels següents mitjans:

  • Seu electrònica municipal
  • De manera presencial, al registre general municipal (c. Sant Llorenç número 4)
  • Correu electrònic: arquitectura@alcoi.org