Exposicions públiques 2024

Exposició pública del plec de prescripcions tècniques del contracte de “Servei d’Ajuda a Domicili com a suport als serveis que presta l'Ajuntament d'Alcoi", per a la seua posterior contractació.

L’esborrany del plec de prescripcions tècniques pot consultar-se en el tauler d'anuncis i edictes electrònics.

El període de consulta pública és des del 7 fins al 21 de febrer de 2023 (10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials), durant el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a través dels següents mitjans:

  • Registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (Pl. Espanya, 1 Alcoi)
  • Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi: Catàleg de tràmits/Tots els tràmits/ Sol·licitud de propòsit general
  • Correu electrònic: ssocials_cami@alcoi.org

Exposició pública previ a l’inici de l’expedient ‘Adequació i ampliació de l’IES Andreu Sempere d’Alcoi’

L’objecte del contracte és l’adequació, ampliació, gimnàs i tanca perimetral del centre IES Andreu Sempere, amb un termini d’execució de 14 mesos i amb un pressupost aproximat de 7.489,726,16€, segons s’indica en el projecte en revisió.

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (des del 22 de febrer al 7 de març de 2024), període en el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a través de la seu electrònica municipal o en l’adreça de correu electrònic educacio@alcoi.org