Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

CRITERIS DE VIABILITAT

Les propostes deuen:

- Ser una proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.

- Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.

- Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.

- Ser innovadores, idea nova i original.

- Ser sostenibles (que tinga continuïtat a llarg termini als àmbits socials, econòmics i territorials).

 

Els CRITERIS DE NO VIABILITAT d’una proposta son els següents:

- No és una inversió o una despesa corrent en bens o servicis.

- El seu cost aproximat supera els 320.000 €. o 80.000€ respectivament.

- Està duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.

- Per excessives dificultats tècniques o administratives.

- No és competència municipal.

- Està contemplada com a un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, arreplegada a la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local i Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

- No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.

- Està pendent de realització d’un procés participatiu perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase de execució.

- Altres: la proposta no s’estima adequada.