Criteris de viabilitat

Les propostes han de:

 • Ser concretes, de fàcil execució i que generen oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, sense provocar desequilibris en els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser sostenibles en els àmbits socials, mediambientals, econòmics i territorials. Que tinguen continuïtat a llarg termini.
 • Estar basades en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

*Cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i veïnes que participen en el procés per a poder passar a ser valorada pels tècnics i el personal competent dels diferents departaments de l'Ajuntament d'Alcoi.

Els criteris de no viabilitat d’una proposta son:

 1. No és una inversió o una despesa corrent en bens o servicis.
 2. El seu cost aproximat supera els 320.000 € per a projectes d’inversió o 80.000€ per a despesa.
 3. Està duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
 4. No és competència municipal.
 5. No es considera adequada i/o viable per part de l’equip tècnic municipal competent en eixa proposta.
 6. Està considerada un servei bàsic que ha de prestar l'Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 7. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius. A més d’un impacte ecològic negatiu.
 8. Està pendent de realització perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d’execució.