Participació ciutadana

Està en: Àrees > Participació ciutadana > Pressupostos Participatius > Campanya per al 2022 > Propostes

Criteris de viabilitat

Les propostes han de:

*Cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 50 avals rebuts per part dels veïns i veïnes que participen en el procés per a poder passar a ser valorada pels tècnics i el personal competent dels diferents departaments de l'Ajuntament d'Alcoi.

Els criteris de no viabilitat d’una proposta son:

  1. No és una inversió o una despesa corrent en bens o servicis.
  2. El seu cost aproximat supera els 320.000 € per a projectes d’inversió o 80.000€ per a despesa.
  3. Està duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
  4. No és competència municipal.
  5. No es considera adequada i/o viable per part de l’equip tècnic municipal competent en eixa proposta.
  6. Està considerada un servei bàsic que ha de prestar l'Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
  7. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius. A més d’un impacte ecològic negatiu.
  8. Està pendent de realització perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d’execució.