Processos Participatius 2019

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESTPORTIU MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA D'ALCOI (ALACANT)

Ha començat el procés de Participació Ciutadana, previ a l'inici de l'expedient de 'Contractació de les obres per a l'ampliació de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal Francisco Laporta d'Alcoi (Alacant)'.

S'adjunta 'ANNEX I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE D'OBRES (pdf)' i el 'Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en el procediment obert per a la contractació de les obres descrites en l'annex I (pdf)'.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte al mateix per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa) 
  • A través de la Seu Electrònica.

El termini per a fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza a les 14:00 hores del dia 11 de setembre de 2019, (període de 15 dies hàbils, del 22 d'agost al 11 de setembre, ambdós inclosos).

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI COM A SUPORT AL QUE REALITZA L'AJUNTAMENT D'ALCOI

Ha començat el procés de Participació Ciutadana previ a l'inici de l'expedient de 'Contratació del Servei d'Ajuda a Domicili com a suport al que realitza l'Ajuntament d'Alcoi'.

S'adjunta esborrany del Plec de Prescripcions de la 'Contractació del Servei d'Ajuda a Domicili com a suport al que realitza l'Ajuntament d'Alcoi' (pdf)

El Plec de Prescripcions Tècniques està disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en el següent enllaç: Tauler Anuncis Seu Electrònica

Es poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte al plec, que poden presentar-se:

  • Per mitjà d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa).
  • Per mitjà d'adreça electrònica a: ssocials_cami@alcoi.org

El termini per fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza el dia 18 d’abril de 2019, (periode de 15 dies hàbils, del 28 de març fins el 18 d’abril, ambdos inclosos).

També poden consultar la informació al Departament de Benestar Social.

'CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIAPLS' (14/02/19)

Ha començat el procés de Participació Ciutadana, previ a l'inici de l'expedient de 'Contractació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals'.

S'adjunta el 'Plec de prescripcions tècniques del contracte relatiu a la Neteja d'Edificis i Dependències Municipals de l'Ajuntament d'Alcoi (pdf)'

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte al mateix per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa) i/o a través de la Seu Electrònica.
  • Via mail a la següent adreça de correu electrònic: igs@alcoi.org

El termini per a fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza a les 14:00 hores del dia 14 de març de 2019, (període de 20 dies hàbils, del 15 de febrer al 14 de març, ambdós inclosos).

També poden consultar la informació en el web del Departament d'IGS