Exposicions públiques 2023

Exposició pública de l’expedient 'Obres de rehabilitació d’edifici per a pinacoteca municipal al carrer El Camí 40', en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a la seua posterior contractació.

El període de consulta pública és de 5 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (des del 28 de desembre de 2023 fins al 2 de gener de 2024), període en el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a través de la seu electrònica municipal o en l’adreça de correu electrònic arquitectura@alcoi.org.

Procés d'exposició del plec de prescripcions tècniques del contracte de 'Neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Alcoi', per a la seua posterior contractació.

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (des del 7 fins al 21 de novembre de 2023), període en el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa).
  • A través de la seu electrònica municipal
  • A través del següent correu electrònic: igs@alcoi.org