Exposicions públiques 2023

Procés d'exposició del plec de prescripcions tècniques del contracte de 'Neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d'Alcoi', per a la seua posterior contractació.

El text d'aquest plec pot consultar-se al següent enllaç: Plec de prescripcions tècniques (pdf)

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (des del 7 fins al 21 de novembre de 2023), període en el qual la ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa).
  • A través de la seu electrònica municipal
  • A través del següent correu electrònic: igs@alcoi.org